Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην έκθεση
«ΟΙΝΟΡΑΜΑ», που θα πραγματοποιηθεί στον Εκθεσιακό χώρο του Ζάππειου
Μεγάρου στην Αθήνα, από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου 2023.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης
Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) και την Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής
Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε), θα φιλοξενήσει στο περίπτερό της 13 επιχειρήσεις του
κλάδου της οινοποιίας, με στόχο την διαμόρφωση επωφελών συμφωνιών. Οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με το ποσό των 1.900€ +
Φ.Π.Α. 24% για 1 σταντ και με το ποσό των 1.100€ + Φ.Π.Α. 24% για ½
σταντ, προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα υψηλής ποιότητας κρασιά της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην σημαντικότερη εγχώρια έκθεση που είναι
αφιερωμένη αποκλειστικά στο κρασί.
Η έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις
ελληνικού κρασιού παγκοσμίως και την επισκέπτονται έμποροι από όλο τον
κόσμο. Τα κρασιά της στερεοελλαδίτικης γης με την ξεχωριστή ποιότητα που
τα διακρίνει, αναμένεται να κερδίσουν τις εντυπώσεις, γεμίζοντάς μας με
αισιοδοξία για τα θετικά οφέλη που παράγει η εξωστρέφεια και ο εκθεσιακός
προγραμματισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
Ευάγγελος Κούκουζας
Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

X