Η αποστολή του ΚΥΕ είναι η κινητοποίηση του δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση πόρων, προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό και βιώσιμο όφελος.

Ενημέρωση – πληροφόρηση – συμβουλευτική υποστήριξη

Πρωταρχικός σκοπός μας είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Σκοπός μας, είναι η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και το πέρασμα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με μια σειρά δράσεων που εξειδικεύουν τα νέα δεδομένα, στην κινητοποίηση στελεχών της Διοίκησης, αλλά και στην εισαγωγή της έννοιας του «υγιούς επιχειρείν» στους υποψήφιους επενδυτές.

Εξατομικευμένη υποστήριξη του επιχειρηματία και του υποψήφιου επενδυτή

Κύριο μέλημά μας θα είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, μέσα από τη σωστή κατεύθυνση και προσανατολισμό των επιχειρηματιών κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας, η παροχή ενημέρωσης – πληροφόρησης, η υποστήριξη του στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημά του και η καθοδήγηση για την επίτευξη του τελικού επιχειρηματικού στόχου του, κυρίως μέσα από τη διάθεση των κατάλληλων πληροφοριών και την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων.

Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων

Το ΚΥΕ θα οργανώσει μια σειρά από ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις της ΠΣΤΕ των χρηματοπιστωτικών εργαλείων με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα προβλεφθούν δράσεις διαμεσολάβησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, του ΚΥΕ και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η δράση θα αφορά την υποστήριξη των ΜΜΕ της Περιφέρειας για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από πιστωτικούς οργανισμούς.

Υποστήριξη επιχειρήσεων ως προς τις εξαγωγικές διαδικασίες – διεθνή προσανατολισμό

Το Πρόγραμμα Δράσης συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται μια σειρά από συνοδευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και μια σειρά από συλλογικές δράσεις για προβολή και προώθηση, συμμετοχή σε εμπορικές εκδηλώσεις και αποστολές, εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο τον εξαγωγικό προσανατολισμό με τη δυναμική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η εξαγωγική δραστηριότητα των ΜΜΕ της ΠΣΤΕ δεν προσκρούει τόσο στην ποιότητα των προϊόντων τους, όσο στην άγνοια των προδιαγραφών και απαιτήσεων τοποθέτησης των προϊόντων αυτών στις διεθνείς αγορές. Η κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη των ΜΜΕ για την προετοιμασία της στοχευμένης τοποθέτησης των προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές θα βοηθήσει καταλυτικά την προσπάθεια τους.

X