Καλώς ήρθατε

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η δημιουργία του ΚΥΕ ΠΣΤΕ έχει ως σκοπό την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια ανάμεσα στις σύγχρονες και οργανωμένες δομές προώθησης της επιχειρηματικής δράσης. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προέβαλε ως ανάγκη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πολιτικών. Ο βασικός στόχος του ΚΥΕ είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις επιχειρήσεις (π.χ. πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, παροχή βασικής πληροφόρησης και προσανατολισμού σε εξειδικευμένα θέματα, ανεύρεση εξειδικευμένων συμβούλων ή προμηθευτών, ανεύρεση συνεργατών – εταίρων κ.λ.π.).

Οι Υπηρεσίες μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης

ONE STOP SHOP

Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Η αντίληψη για την δημιουργία ενός μηχανισμού για την στήριξη τόσο των υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και των υποψήφιων επενδυτών οδήγησε στον προτεινόμενο σχεδιασμό του ΚΥΕ. Η ανάγκη αυτή πηγάζει από παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον της Περιφέρειας, όπως η υψηλή προσφορά και ζήτηση, τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας (απασχόληση & ανεργία), η δυναμική των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, τα ανταγωνιστικά οφέλη που αποδίδει η Περιφέρεια στους δυνητικού επενδυτές, οι ελλιπείς χρηματοδοτικοί πόροι κ.α.

X