Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις

Διαβάστε παρακάτω τις ποιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται

Η δημιουργία του ΚΥΕ ΠΣΤΕ είχε ως σκοπό την κάλυψη του κενού που υπήρχε στην Περιφέρεια σύγχρονων και οργανωμένων δομών προώθησης της επιχειρηματικής δράσης. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προέβαλε ως ανάγκη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πολιτικών.

Στόχος είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις επιχειρήσεις (π.χ. πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, παροχή βασικής πληροφόρησης και προσανατολισμού σε εξειδικευμένα θέματα, ανεύρεση εξειδικευμένων συμβούλων ή προμηθευτών, ανεύρεση συνεργατών – εταίρων κ.λ.π.).

Το Κ.Υ.Ε. επεξεργάζεται προτάσεις πολιτικής σε συνεργασία με ερευνητές και φορείς, οργανώνει δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού όπως θεματική και περιφερειακή τεχνολογική προοπτική διερεύνηση (technology foresight), αναπτύσσει και λειτουργεί ή εποπτεύει ψηφιακές πλατφόρμες και δίκτυα πληροφόρησης και συνεργασίας των φορέων της Στερεάς σε θέματα, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα οργανώνει διαδικασίες και ενέργειες δικτύωσης και ευαισθητοποίησης, δράσεις προώθησης και δημοσιότητας για τη διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της περιφέρειας στις υποδομές, δράσεις εκπαίδευσης των χρηστών κ.λπ. Τέλος εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τους φορείς Ε&Τ και τις επιχειρήσεις της Στερεάςπου υπόκεινται και στα τρία πεδία εξειδίκευσης της περιφέρειας Στερεάς.

Αποστολή του είναι η κινητοποίηση του δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση πόρων, προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό και βιώσιμο όφελος.

Μέσω της λειτουργίας του ΚΥΕ αναμένονται ωφέλειες από τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες «συλλογικής αποτελεσματικότητας» σε επιμέρους κλάδους παραγωγής. Οι ωφέλειες αυτές θα αφορούν στην αύξηση της ζήτησης των παραγόμενων στην Περιφέρεια προϊόντων και υπηρεσιών, στην προώθηση της ορθολογικής χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην περαιτέρω αξιοποίηση ερευνητικών φορέων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην επωφελή χρήση των μεταφορικών και λοιπών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται.

Η λειτουργία του Κέντρου δομείται σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες:

O πρώτος πυλώνας αφορά τη διευθέτηση εργασιών εσωτερικού και εξωτερικού συντονισμού. Οι εργασίες εσωτερικού συντονισμού αφορούν επικοινωνία και συνεργασία με την Κεντρική Δομή, τα υπόλοιπα τοπικά γραφεία της Περιφέρειας και τα Διοικητικά όργανα του ΚΥΕ, καθώς και εργασίες εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η συγκέντρωση στοιχείων για την τακτική ενημέρωση των Βάσεων Δεδομένων του ΚΥΕ.

Ο δεύτερος πυλώνας της δραστηριότητας αφορά στην υποδοχή των χρηστών των υπηρεσιών του ΚΥΕ και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. Το στέλεχος θα είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, να αξιολογήσει το εκάστοτε αίτημα και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική διεκπεραίωσή του.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εμπλοκή των στελεχών στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών οριζόντιου χαρακτήρα που, πέραν της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, αποσκοπούν στην επαφή των στελεχών με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και την παρακολούθηση των εξελίξεών της.

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κ.Υ.Ε.) αναφέρεται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται και στα τρία πεδία εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς και εντάσσονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα συμβάλει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας καθώς και των υφιστάμενων clusters.

Ο θεματικός στόχος του κέντρου είναι η Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας με επενδυτική προτεραιότητα την ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ειδικός στόχος του κέντρου αποτελεί η δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε και Κ) σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  • Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.
  • Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.
  • Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.
  • Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
  • Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.
X