Για περισσότερες πληροφορίες :

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Τηλ.: 2221026626  –  EMAIL: ekoukouzas@pste.gov.gr

Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)

Τηλ.: 2231030190  –  EMAIL: info@kye.com.gr

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Ευάγγελος Κούκουζας

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

X