Ο μηχανισμός του ΚΥΕ δομείται σε δύο (2) πυλώνες. 0 πρώτος έχει ως στόχο να υποστηρίξει κλάδους υφιστάμενων επιχειρήσεων και δυνητικούς επενδυτές στην Περιφέρεια παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση και ενημέρωση περί επενδυτικών ευκαιριών, αναπτυξιακών προοπτικών και χρηματοδοτήσεων και ο δεύτερος έχει ως στόχο να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια.

Αναλυτικότερα:

1ος Πυλώνας

Υποστήριξη κλάδων υφιστάμενων επιχειρήσεων και δυνητικούς νέους επενδυτές, στην περιοχή της Περιφέρειας, παρέχοντας τις κάτωθι υπηρεσίες ενημέρωσης:

  • για δυνητικούς παρόχους υπηρεσιών διάγνωσης αναγκών και καθοδήγησης για την αντιμετώπισή τους ή/και ανάπτυξης, αξιολόγησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων,
  • για εξελίξεις αγορών και διάχυσης καλών πρακτικών,
  • για δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας.

2ος Πυλώνας

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή της Περιφέρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες υποστήριξης :

  • σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, Θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας,
  • στην πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται,
  • στην ενημέρωση για τους συναρμόδιους περιφερειακούς φορείς προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων,
  • στην υποστήριξη διαμόρφωσης και υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών και μέτρων,
  • στην ενημέρωση κλαδικών στοιχείων της Περιφέρειας (ενδεικτικά, υποστήριξη των Περιφερειακών Συμβουλίων Καινοτομίας, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της RIS σε γενικούς δείκτες ανάπτυξης της Περιφέρειας, κ.α.),
  • στην εξωστρέφεια της Περιφέρειας με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής, μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφοριών οικονομικού, επιχειρηματικού και γενικότερου περιβάλλοντος σε επίπεδο χώρας, καθώς και πληροφόρησης για συγκεκριμένες δυνατότητες εξαγωγικών κινήσεων, εξεύρεσης εμπορικών εταίρων κτλ.
X